Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Ekstremalny Rajd na Orientację Rajd Konwalii (zwany dalej Rajdem) jest rajdem sportowo – turystycznym.

2.Organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie rajdkonwalii.pl oraz Adventure Sport Marek Galla

3.Miejsce Rajdu:
a.trasa Rajdu poprowadzona będzie na terenie Powiatu Żnińskiego i Mogileńskiego;
b.biuro i baza Rajdu mieścić się będzie w Harcerskim Ośrodku Edukacyjno-Wypoczynkowym w Foluszu

4.Rajd odbędzie się w dniu 25 lipca 2020 r. – trasa Speed oraz w dniu 26 lipca – trasa Bike i Relax

5.Cele Rajdu:
a.sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej;
b.popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku;
c.upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki;
d.wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
e.praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

WARUNKI UCZESTNICTWA:

6.W Rajdzie może uczestniczyć każda zainteresowana, pełnoletnia osoba.

7.Osoby niepełnoletnie w wieku 14-17 lat mogą uczestniczyć w Rajdzie tylko za zgodą osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w formularzu zgłoszeniowym.

8.Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od Organizatorów.

ZGŁOSZENIA:

9.Uczestnicy zgłaszają się na zawody poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej zawodów.

10.Warunkiem umieszczenia na liście zawodników dopuszczonych do udziału w Rajdzie jest opłata wpisowego oraz dokonanie zgłoszenia na stronie zawodów.

11.Wpisowe na Rajd wynosi:

 1. Pierwsze 20 zespołów Kolejne 20 zespołów Pozostałe zespoły
  Trasa Speed 180 zł od zespołu (nadajnik GPS w cenie) 210 zł od zespołu (nadajnik GPS w cenie) 210 zł od zespołu
 2. Płatne do 30 czerwca 2020r. Płatne po 30 czerwca 2020r. nadajnik GPS – śledźgps.pl
  Trasa Bike i Relax 50zł 65zł +10zł
 3. Wpisowe należy uiszczać na konto:
  Deutsche Bank 86 1910 1048 2667 4028 0767 0001
  Adventure Sport Marek Galla
  ul. Różana 4
  64-234 Mochy
  Tytuł: Rajd Konwalii + [nazwa zespołu]

Jeśli zespół zgłosi się na zawody i uiści wpisowe a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zespoły, które zgłoszą absencję do 1. lipca 2020 roku, otrzymują zwrot w wysokości 80%. Zespoły, które poinformują o wycofaniu się do 15 lipca 2020 roku – otrzymują zwrot w wysokości 50% wpłaconego wpisowego. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizator.

12.W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

a.noclegi w warunkach turystycznych przed i po rajdzie (własny śpiwór i karimata oraz namiot);
b.nagrody i dyplomy dla najlepszych;
c.kolorową mapę geodezyjną w skali 1:50000 z zaznaczonymi PK oraz komplet map potrzebnych do wykonania ZS;
d.numery startowe dla wszystkich zawodników;
e.ciepły posiłek na mecie;
f.kajaki;
g.obsługę i niezbędny sprzęt podczas zadań specjalnych.

ZASADY PRZEPROWADZANIA RAJDU:

13.Rajd rozgrywany będzie na trzech trasach:

a.trasa speed (TS), na której zawodnicy będą poruszać się rowerem, pieszo i kajakiem. Start w zespołach dwuosobowych. Dystans około 70-80 km
b.trasa relax (TR), na której uczestnicy będą poruszać się pieszo. Dystans ok. 30km
c. trasa bike (TB), na której uczestnicy będą poruszać się rowerem. Dystans ok. 70km

14.Podstawowym celem rajdu jest to, aby w limicie czasowym (12h – trasa Speed, 8h – trasa Bike i Relax) potwierdzić obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych (PK) oraz ukończyć zadania specjalne

15.Start wszystkich uczestników poszczególnych tras odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
16.Wszelkie przerwy na trasie i w bazie Rajdu są wliczane w czas przejścia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

17.Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.

18.Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i potwierdzenie pierwszego PK trasy oraz oddanie karty startowej na mecie Rajdu.

19.Ustalanie kolejności na mecie rajdu:
a.wyżej sklasyfikowaniu są zawodnicy, którzy zgromadzili większą ilość punktów
b.w przypadku tej samej liczby punktów o kolejności decyduje czas
c.punkty uczestnicy otrzymają za potwierdzenia PK i za pokonanie w całości lub tylko częściowo ZS;

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

20.Uczestnik powinien posiadać:
a.kompas;
b.latarkę;
c.telefon komórkowy;
d.dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
e.ubezpieczenie NNW; (opcjonalne)
f.przybory medyczne (plaster, bandaż, wodę utlenioną, folię NRC itp.). (opcjonalne)
g. kask na etapach rowerowych
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

21.Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść oraz odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie danej trasy było „czyste” uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji. Uczestnicy nie mogą również korzystać ze zorganizowanej pomocy osób trzecich nie będących uczestnikami Rajdu oraz urządzeń do nawigacji satelitarnej. Dodatkowo zespoły trasy Adventure oraz Speed muszą całą trasę przebyć razem (poza prologiem). Odległość między zawodnikami może wynosić maksymalnie 100m.

22.Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy nawigacyjnej jest zabronione. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone jest jedynie w celu zapisu śladu (tracka) do wykorzystania po rajdzie i pomiaru przebytej drogi.

23.Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 7 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.

24.Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie w jeden z poniżej podanych sposobów:
a.na mecie (w przypadku ukończenia rajdu),
b.w bazie rajdu (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy),
c.telefoniczne w Biurze Zawodów, dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na mapach (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy bez przybycia do bazy Rajdu).

25.Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami podjętej akcji ratowniczej.
26.Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do bazy Rajdu. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.

27.Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

28.Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

29.Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów ważnego dowodu tożsamości.

30.Numer startowy, wydawany w Biurze Zawodów przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo nosić w widocznym miejscu na klatce piersiowej, plecach albo plecaku.

31.Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika Rajdu, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Rajdu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

32.Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Stowarzyszenie rajdkonwalii.pl imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Stowarzyszenie rajdkonwalii.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
33.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.

34.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.