Warning: Declaration of Graphene_Description_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /bimba/wp-content/themes/graphene/includes/theme-menu.php on line 0

Warning: Declaration of Graphene_Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page = 0) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth = 0, $args = Array, $current_page = 0) in /bimba/wp-content/themes/graphene/includes/theme-menu.php on line 0
Regulamin » Poznańska Bimba

Regulamin

I. RYWALIZACJA

 1. W zawodach biorą udział zespoły 2-osobowe na trasie „Helmut”, na trasie „Pestka” start indywidualny
 2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie.
 3. Zespoły uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.
 4. Miejsce i godzina startu podane są na stronie www. zawodów. Zespoły startują razem; po ich przybyciu na metę czas zostanie zatrzymany. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych.
 5. Zadaniem zespołu jest zgłoszenie się w komplecie na poszczególnych punktach kontrolnych. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zespołów. Zawodnicy potwierdzają swoją obecność na punktach kontrolnych poprzez podbicie karty startowej.
 6. Na niektórych punktach kontrolnych uczestnicy będą mieli do wykonania zadania specjalne.
 7. Na wszystkich etapach oraz na wszystkich punktach kontrolnych zespoły muszą pojawić się z pełnym wyposażeniem wymaganym na danym etapie (np. z rowerami). Organizator poinformuje zawodników na odprawie technicznej lub podczas trasy, na których etapach lub punktach kontrolnych nie będzie to wymagane.
 8. Na wszystkich etapach zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji niż te, które zostały określone lub udostępnione przez Organizatora.

II. ZADANIA SPECJALNE

 1. Czas pokonania zadań i odcinków specjalnych jest wliczany do łącznego czasu pokonywania trasy. W przypadku oczekiwania przez zespół na zwolnienie stanowisk do wykonania zadania, czas oczekiwania nie będzie odliczany od łącznego czasu pokonania trasy
 2. Wszystkie zadania i odcinki specjalne uczestnicy wykonują na własną odpowiedzialność.

III. MAPY

 1. Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów. Zabronione jest korzystanie z innych map.
 2. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane w kolejności zaliczania. Punkty będą połączone linią prostą. (Nie dotyczy przebiegu pomiędzy punktami kontrolnymi podczas scorelaufu). Meta zaznaczona podwójnym okręgiem, a start trójkątem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.

IV. PUNKT KONTROLNY (PK)

 1. Punkt kontrolny wyposażony jest w biało-pomarańczowy lampion, kolejny numer oraz przyrząd do potwierdzania (perforator).
 2. Na niektórych PK znajdować się będą sędziowie.
 3. W przypadku, gdy zespół znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK, to winien skontaktować się telefoniczne z Sędzią Głównym i uzyskać potwierdzenie, że ma zaliczoną obecność na danym PK.
 4. Zgubienie karty startowej lub jej zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów, może spowodować niesklasyfikowanie zespołu.

V. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.
 2. Wszystkie drużyny posiadać muszą podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy sprawdzać będą cały sprzęt przed rozpoczęciem zawodów, jak również zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.
 3. Jeśli jakikolwiek sprzęt wymagany przez Organizatorów zostanie przez zespół zagubiony lub pozostawiony w trakcie zawodów, cała drużyna otrzyma karę czasową.

VI. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

a) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres trwania zawodów:

 • 1 x paszport lub dowód osobisty

b) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na etap rowerowy:

 • sprawny rower
 • 1 x kask rowerowy lub wspinaczkowy

c) Osobiste wyposażenie każdego zawodnika na etap kajakowy:

 • 1 x wiosło (dostarczone przez organizatora)
 • 1 x kapok (dostarczony przez organizatora)

d) Obowiązkowe wyposażenie całego zespołu używane przez cały okres trwania zawodów:

 • 1 x kompas
 • 1 x telefon komórkowy

VII. WYPOSAŻENIE ZALECANE:

 • ubezpieczenie medyczne i NNW
 • ubiór odpowiedni do warunków rywalizacji
 • zapięcie na rower
 • mapnik rowerowy

VIII. ZASADY KLASYFIKACJI

IX. LIMIT CZASU

 1. Limit czasu dla trasy „Helmut” wynosi 10h
 2. Limit czasy dla trasy „PST” wynosi 8h
 3. Limity będą podane na mapie lub opisie trasy (przy poszczególnych punktach kontrolnych) w godzinach liczonych od startu.
 4. Zespoły, które przybędą na metę po upływie limitu będą miały doliczane kary.

X. KARY I PREMIE CZASOWE

 1. Kary czasowe dla zespołu naliczane będą za:
  1. Przekroczenie limitu czasu na mecie – 0,1 pkt kary za każdą minutę spóźnienia
  2. Za niewykonanie lub błędne wykonanie zadania specjalnego zespoły będą karane dodatkowym punktem kontrolnym do odnalezienia
 2. W wyjątkowych przypadkach Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowej premii czasowej dla zespołów.
 3. Kary i premie czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zespołu na metę.

XI. NUMERY STARTOWE

 1. Zespoły otrzymują osobiste numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.
 2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonymi numerami startowymi.

XII. ŻYWIENIE NA TRASIE

 1. Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie i picie na cały czas trwania zawodów, jak również są odpowiedzialni za pakowanie całego swojego prowiantu, wyposażenia oraz narzędzi przed zawodami.
 2. Zespoły mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.
 3. Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.

XIII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Informacje ogólne
  1. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora oraz przepisów powszechnie obowiązujących i muszą posiadać cały sprzęt wymagany przez Organizatorów.
  2. Podczas odprawy dla kapitanów zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
  3. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, nie będzie tym samym wytaczał jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
 2. Procedury w razie wypadku
  1. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.
  2. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe tracić będą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Obsługą Medyczną, trzeba używać innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób by zwrócić na siebie uwagę.
 3. Osoba, która uległa wypadkowi
  1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.
  2. W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu, zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

XIV. UBEZPIECZENIE

 1. Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów, chyba, że wynikają z  jego winy.
 3. Oświadczenie, w którym zawodnicy oświadczają, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko musi zostać podpisane przez każdego zawodnika.

XV. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

 1. Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich. Naruszenie tego punktu regulaminu powoduje dyskwalifikację zespołu.
 2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zespołu.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
 4. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

XVI. WPISOWE

 1. Zespoły, zgłaszające się na zawody, są obowiązane uregulować wpisowe.
  Płatne do 31.05.2019 r. Płatne później lub w bazie rajdu
  Trasa sportowa „Helmut” 180 zł od zespołu 210 zł od zespołu
  Trasa rekreacyjna „Pestka” 50zł od uczestnika 60zł od uczestnika

  Dzieci do 14 roku na trasie PST płacą 50% wpisowego.

 2. Wpisowe należy uiszczać na konto:
  Deutsche Bank 86 1910 1048 2667 4028 0767 0001
  Adventure Sport Marek Galla
  ul. Różana 4
  64-234 Mochy
  Tytuł: Poznańska Bimba + [nazwa zespołu]
 3. Jeśli zespół zgłosi się na zawody i uiści wpisowe a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zespoły, które zgłoszą absencję do 1. czerwca 2019 roku, otrzymują zwrot w wysokości 80%. Zespoły, które poinformują o wycofaniu się do 10. czerwca 2019 roku – otrzymują zwrot w wysokości 50% wpłaconego wpisowego. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizatora.

XVII. ZGŁOSZENIA

 1. Zespoły zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pomocą strony internetowej Organizatora,  mailowo, lub pisemnie najpóźniej do 12. czerwca 2019 roku.
 2. Zgłoszenie zespołu winno zawierać:
 • imiona i nazwiska zawodników
 • adresy zamieszkania zawodników
 • przynajmniej jeden adres e-mail do korespondencji z zespołem
 • przynajmniej jeden numer telefonu, który będzie używany podczas zawodów
 • nazwę zespołu

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.
 4. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
 5. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.