Regulamin

REGULAMIN RAJDU PRZYGODOWEGO „BYDGOSZCZ CITY RACE 2024”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Rajd Przygodowy na Orientację Bydgoszcz City Race (zwany dalej Rajdem) jest rajdem sportowo – turystycznym.
 2. Organizatorem Rajdu jest TODO Jakub Kawa.
 3. Miejsce Rajdu: Bydgoszcz i okolica
  – trasa Rajdu poprowadzona będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  – biuro i baza Rajdu: Bydgoszcz – dokładne miejsce i mapka zostanie zaprezentowana w terminie późniejszym
 4. Rajd odbędzie się w dniu 23 marca 2024r., bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. Cele Rajdu:
  – sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej
  – popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku
  – upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki
  – wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację
  – praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem
II WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Rajdzie może uczestniczyć każda zainteresowana, pełnoletnia osoba lub niepełnoletnia za zgodą/pod opieką opiekuna.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i pod ich opieką jedynie na trasie AR20 i Rodzinnej 7km. Formularz Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej jest do pobrania na stronie internetowej rajdkonwalii.pl/bcr/regulamin.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Rajdzie potwierdza na formularzu Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika.
 4. Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji zamieszczonej jako załącznik do formularza zgłoszeniowego.
 5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
III ZGŁOSZENIA
 1. Uczestnicy zgłaszają się na zawody poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej zawodów rajdkonwalii.pl/bcr/zgloszenia.
 2. Warunkiem umieszczenia na liście zawodników dopuszczonych do udziału w Rajdzie jest opłata wpisowego w odpowiednim terminie oraz dokonanie zgłoszenia na stronie zawodów.
 3. Wpisowe na Rajd wynosi:
TRASAPłatne do 31.01.2024Płatne do 28.02.2024Płatne do 15.03.2024
AR 80 (za parę)
AR 20 (za parę)
TP 25 (za osobę)
Rodzinna 7km (za osobę)
220 PLN
210 PLN
90 PLN
40/70* PLN
240 PLN
230 PLN
100 PLN
45/80* PLN
260 PLN
250 PLN
110 PLN
50/90* PLN
* Dzieci do 4 roku życia startują bezpłatnie i nie otrzymują pakietu startowego ani posiłku. Można wykupić dla nich pełen pakiet startowy, ale nie ma takiego obowiązku.
** Dzieci do 10 roku życia startują bezpłatnie i otrzymują pakiet startowy oraz posiłek jak każdy dorosły uczestnik rajdu
*** Dzieci powyżej 10 roku życia obowiązuje powyższa opłata

 1. Na trasie Rodzinnej 7km istnieje możliwość skorzystania ze zniżki Karty Rodziny Dużej w wysokości 20%.
 2. Jeśli zawodnik zgłosi się na zawody i uiści wpisowe a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zawodnicy, którzy zgłoszą absencję do 29. lutego 2024 roku, otrzymują zwrot w wysokości 50%. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizatora.
 3. Jako datę zapłaty traktuje się datę księgowania na koncie Organizatora.
 4. Opłatę rajdową należy przesłać przelewem bankowym na konto:
  mBank 45 1140 2004 0000 3602 5095 7465
  Tytuł przelewu należy wypełnić według następującego schematu:
  „WYBRANA TRASA + IMIĘ/ONA I NAZWISKO/A + NAZWA ZESPOŁU”.
  W przypadku zgłoszeń na trasę Rodzinną 7km wystarczy podać dane przedstawiciela/kapitana zespołu obecnego na biegu. Opłatę rajdową za kilka osób można uiszczać w jednym przelewie.
 5. W celu otrzymania faktury VAT należy o tym fakcie poinformować Organizatorów mailowo.
 6. Uczestnik, który zdecydował się zmienić trasę i zgłosi tę zmianę e-mailem na adres hello@rajdkonwalii.pl do dnia 29.02.2024r. roku ma prawo do takowej zmiany.
 7. W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie opłata rajdowa jest wyższa, należy dopłacić różnicę w cenie tras do kwoty opłaty rajdowej według stawki płatnej na dzień wpłaty opłaty rajdowej przez uczestnika.
 8. W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie normalna opłata rajdowa jest niższa, nie będzie przysługiwał zwrot wykonanej nadpłaty za trasę wcześniej opłaconą.
 9. Informacje o zmianie trasy wysłane na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.
 10. Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w rajdzie i ma możliwość scedowania swojego zgłoszenia wraz z opłatą rajdową na innego uczestnika i zgłosi tę zamianę uczestnictwa e-mailem na adres hello@rajdkonwalii.pl do dnia 29.02.2024r. roku ma prawo do zamiany uczestnictwa bez poniesienia żadnych opłat manipulacyjnych.
 11. Zamiana uczestnictwa wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.
 12. W ramach wpisowego Organizatorzy zapewniają:
 • Komplet przygotowanych map (kolorowe, zabezpieczone przed zmoknięciem)
 • Pamiątkowy numer startowy i kartę startową
 • Okolicznościowy magnes na mecie
 • Posiłek regeneracyjny na mecie
 • Organizację zawodów
 • Wynajem kajaków (na trasach AR)
 • Obsługę przepaków
 • Zadania specjalne
 • Opiekę medyczną w Bazie Rajdu
 • Profesjonalną obsługę fotograficzną
 • Opiekę organizatorów i wolontariuszy w czasie trwania Rajdu (a także zdalnie przed i po)
 • Obsługę wyników
 • Nadajnik GPS na wybranych trasach
 • Nagrody dla najlepszych
IV TRASY I ZASADY PRZEPROWADZANIA RAJDU
 1. Rajd rozgrywany będzie na czterech trasach:
  – AR 80 – rajd przygodowy (bieg, rower, kajak, zadania specjalne); limit czasu 12 godzin
  – AR 20 – rajd przygodowy (bieg, rower, kajak, zadania specjalne); limit czasu 6 godzin
  – TP 25 – trasa piesza; limit czasu 8 godzin
  – Rodzinna 7km – trasa piesza, zadania specjalne; limit czasu 4 godziny
 2. Podstawowym celem rajdu jest to, aby w limicie czasowym, potwierdzić obecność na możliwie największej liczbie punktów kontrolnych.
 3. Start wszystkich uczestników na danej trasie odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 4. Wszelkie przerwy na trasie i w bazie Rajdu są wliczane w czas przejścia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 5. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 6. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i potwierdzenie jednego PK trasy oraz oddanie karty startowej na mecie Rajdu.
 7. Ustalanie kolejności na mecie rajdu:
  – wyżej sklasyfikowani są zawodnicy, którzy zgromadzili większą liczbę PK (zdobyli więcej punktów przeliczeniowych)
  – w przypadku tej samej liczby punktów o kolejności decyduje czas
 8. Na wszystkich trasach za każdą minutę spóźnienia zawodnik otrzymuje karę punktową w wysokości 1 punkt. Powyżej spóźnienia 15 minut zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.
V WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW
 1. Uczestnik powinien posiadać:
  – kompas
  – latarkę
  – telefon komórkowy
  – dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  – ubezpieczenie NNW
  – przybory medyczne (plaster, bandaż, wodę utlenioną, folię NRC itp.)
 2. Uczestnicy tras AR 80 i AR 20 muszą posiadać kask rowerowy oraz przednie i tyle oświetlenie roweru. Zaleca się posiadanie mapnika rowerowego.
VI KLASYFIKACJE I NAGRODY
 1. Obowiązuje klasyfikacja zespołowa na trasie AR 80 i AR20:
  – kobiet (miejsca 1 -3 otrzymują nagrody)
  – mężczyzn (miejsca 1 -3 otrzymują nagrody)
  – mikst (miejsca 1 -3 otrzymują nagrody)
 1. Obowiązuje klasyfikacja indywidualna na trasie TP 25:
  – kobiet (miejsca 1 -3 otrzymują nagrody)
  – mężczyzn (miejsca 1 -3 otrzymują nagrody)
 1. Obowiązuje klasyfikacja zespołowa na trasie Rodzinnej 7km:
  – OPEN (1 miejsce otrzymuje nagrody)
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia większej liczby zawodników.
VII DANE OSOBOWE, WIZERUNEK I KORESPONDENCJA
 1. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska i miejscowości podanych w zgłoszeniu.
 2. Uczestnicy Rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 3. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 4. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
 5. Organizator Rajdu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).
 6. Uczestnikom oprócz świadczeń rajdowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
 7. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na TODO Jakub Kawa.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść oraz odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie danej trasy było „czyste” uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji. Uczestnicy nie mogą również korzystać ze zorganizowanej pomocy osób trzecich nie będących uczestnikami Rajdu oraz urządzeń do nawigacji satelitarnej.
 2. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy nawigacyjnej jest zabronione. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone jest jedynie w celu zapisu śladu (tracka) do wykorzystania po rajdzie oraz do pomiaru parametrów ruchu (prędkości, kierunku i odległości).
 3. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 7 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.
 4. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie w jeden z poniżej podanych sposobów:
  – na mecie (w przypadku ukończenia rajdu),
  – w bazie rajdu (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy),
  – telefoniczne w Biurze Zawodów, dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na mapach (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy bez przybycia do bazy Rajdu).
 5. Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami podjętej akcji ratowniczej.
 6. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do bazy Rajdu. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.
 7. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada. Zawodników obowiązuje przestrzegania ogólnie przyjętych norm w kwestii ochrony środowiska naturalnego.
 8. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
 9. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów ważnego dowodu tożsamości.
 10. Numer startowy, wydawany w Biurze Zawodów przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo nosić w widocznym miejscu na klatce piersiowej, plecach albo plecaku.
 11. Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika Rajdu, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Rajdu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 12. Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez TODO Jakub Kawa imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych TODO Jakub Kawa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
 14. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Poznań, luty 2024r.